Meldingenloket vliegverkeer GAE

Melding indienen

KLM Flight Academy

Hier vindt u informatie over de KLM Flight Academy, een vliegschool gevestigd op Groningen Airport Eelde.

De KLM Flight Academy is een 100 % dochteronderneming van de KLM en leidt enkel en alleen vliegers op voor de KLM - groep. Na een strenge selectie worden studenten gedurende een periode van ongeveer twee jaar opgeleid tot verkeersvlieger. Ruwweg bestaat deze opleiding uit de volgende onderdelen:

 • Een theoretisch deel, met allerlei vakken gerelateerd aan het beroep van verkeersvlieger, zoals bijvoorbeeld:
  - Wetgeving;
  - Meteorologie;
  - Kennis van vliegtuigsystemen, motoren en aerodynamica;
  - Navigatie;
  - Radiotelefonie.
 • Een praktisch deel, bestaande uit:
  - Een basisopleiding op een eenmotorig vliegtuig (vliegen op zicht), type Socata TB-10 en TB-20;
  - Een voortgezette opleiding op een tweemotorig vliegtuig (vliegen op instrumenten), type Diamond DA-42;
  - Een eindopleiding waarbinnen geleerd wordt om als bemanning in een complexer cockpit samen te werken en die leidt tot een type bevoegdheid op een bij KLM in gebruik zijnde type (dit deel van de opleiding vindt plaats op een simulator bij KLM).

Het eenmotorig deel is gedurende vele jaren uitbesteed in de Verenigde Staten van Amerika. Voor enkele jaren terug is dat gestopt vanwege een gebrek aan opleidingscapaciteit. Ook op andere plaatsen was het niet mogelijk om dit gedeelte nog langer uit te besteden. Dientengevolge is besloten om de Martinair Flight Academy op vliegveld Lelystad (ook onderdeel van de KLM-groep) te integreren met de KLM Flight Academy. Vanwege het feit dat op Groningen Airport Eelde alle benodigde opleidingsfaciliteiten zijn, zoals huisvesting, baanverlichting, mogelijkheid tot instrument naderingen, verkeersleiding die gewend is om met trainingsverkeer om te gaan enz.) is besloten om alle activiteiten (met uitzondering van de eindopleiding) te concentreren op locatie Groningen Airport Eelde. Deze integratie is sinds mei 2020 voltooid. De vloot van Martinair Flight Academy is overgekomen van Lelystad en blijft de komende tijd vliegen in Martinair kleuren. Niet alleen de vliegactiviteiten zijn uitgebreid, maar ook het onderhoudsbedrijf is nu gevestigd op Groningen Airport Eelde. Er worden 60 vliegers per jaar opgeleid. De opleiding duurt twee jaar waardoor er zo'n 120 studenten op de campus wonen.

Een gevolg van deze integratie is dat er ook aanzienlijk meer vliegbewegingen gemaakt worden. KLM Flight Academy geeft aan dat ze zich terdege bewust zijn van de impact die dit op de omgeving heeft en probeert de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Enige jaren geleden zijn de verouderde Beechcraft Barons reeds vervangen voor de veel zuiniger en stillere Diamond DA42. De meldingen welke gekoppeld kunnen worden aan een vlucht van de KLM Flight Academy worden (zonder persoonsgegevens) besproken met de vliegschool.

Ten noorden van de luchthaven ligt een laagvlieggebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood – en voorzorgslandingen te beoefenen tot op lage hoogte. Ook binnen dit gebied liggen woonkeren die daarvan hinder kunnen ondervinden. KLM Flight Academy houdt hier in de dagelijkse operatie rekening mee door deze gebieden, daar waar het enigszins mogelijk is, te vermijden. Datzelfde proberen ze ook te doen in de directe omgeving van het vliegveld. Het veelvuldig beoefenen van starts en landingen behoort tot de (wettelijk) vereiste van de opleiding. Dat dit geluidshinder met zich meebrengt is niet volledig te voorkomen. Wel geldt ook hier dat ze, tenzij de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld vanwege ander verkeer in de buurt) de woonkernen proberen te vermijden.

Redactioneel artikel in samenwerking tussen de KLM Flight Academy en Groningen Airport Eelde (d.d. 8 juni 2021)

Bron: Groningen Airport Eelde

"Misschien kent u Groningen Airport Eelde als het startpunt van uw vakantie, heeft u uw buren al eens opgehaald na hun reis of rijdt u er dagelijks langs op weg naar uw werk. Naast het vertrek van passagiersvluchten naar bestemmingen binnen Europa, faciliteert Groningen Airport Eelde in diverse soorten vliegverkeer van nationaal belang. Zo is de luchthaven al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw de opleidingsluchthaven van Nederland, worden er donorvluchten afgehandeld, dient de luchthaven als thuisbasis voor de traumahelikopter en is de luchthaven een proeftuin voor duurzame innovaties op verschillende thema’s. Een van de gebruikers  is de KLM Flight Academy (KLMFA), die jaarlijks 60 nieuwe verkeersvliegers opleidt.

Groningen Airport Eelde wil samen met haar gebruikers zorgen voor een goede balans tussen de belangen voor omwonenden en onze maatschappij. We zijn ons ervan bewust dat een actieve luchthaven impact heeft op onze omgeving. Qua infrastructuur, werkgelegenheid en connectiviteit. Maar ook vanwege effecten op eventuele geluidshinder in de nabije omgeving van de luchthaven.

In mei 2020 is de KLMFA gefuseerd met de Martinair Flight Academy, waardoor de vloot is uitgebreid. Een deel van de opleiding van KLMFA die eerder extern plaatsvond, wordt nu volledig vanaf GAE uitgevoerd. Mogelijk heeft u daardoor gemerkt dat het aantal lesbewegingen van de KLMFA het afgelopen jaar is toegenomen.  

Luchthaven van betekenis voor KLM Flight Academy
Sinds 1954 heeft de KLMFA, toen nog Rijksluchtvaart School, haar deuren geopend op Groningen Airport Eelde met als doel studenten op te leiden tot verkeersvlieger zodat veiligheid in de lucht gewaarborgd kan worden. Groningen Airport Eelde is een zeer geschikt trainingsveld omdat alle benodigde opleidingsfaciliteiten zoals huisvestiging, baanverlichting, mogelijkheid tot instrumentnaderingen en verkeersleiding die gewend is om met trainingsverkeer om te gaan, aanwezig zijn.

Praktijklessen en vliegroutes over Noord-Nederland
Om opgeleid te worden tot een gekwalificeerde verkeersvlieger, die ons in de toekomst veilig naar onze bestemming brengt, zijn praktijklessen nodig. Het praktische deel bestaat uit een basisopleiding, waarbij zowel wordt gevlogen met een eenmotorig alsook tweemotorig toestel. Ten noorden van de luchthaven ligt een landelijk oefengebied, dat speciaal is aangewezen om gesimuleerde nood- en voorzorgslandingen te oefenen op lage hoogte. Deze oefeningen zijn een wettelijk verplicht onderdeel van de opleiding.

Verwachting voor de toekomst
Tijdens de corona-crisis mocht de KLMFA gedurende de lockdown geen vluchten uitvoeren, dit heeft gezorgd voor achterstanden in de vlieglessen. Deze achterstanden worden de komende tijd ingehaald, passend binnen de openingstijden van de luchthaven.

Een vraag die vaak gesteld wordt is waarom het op dit moment nodig is om vliegers te blijven opleiden, terwijl de luchtvaart zich in een crisissituatie bevindt. Het opleiden van vliegers is echter een langetermijnstrategie. De opleiding duurt twee jaar. Op het moment dat er pas begonnen wordt met opleiden als de luchtvaart weer aantrekt is dat te laat. Het aantal studenten dat KLMFA opleidt is gebaseerd op een zeer conservatief berekende langjarig gemiddelde behoefte. De afgelopen jaren, waarin er sterke groei was, was het aantal afgestudeerden te weinig om de behoefte van KLM volledig in te vullen. Studenten die nu afstuderen zullen een poosje moeten wachten alvorens aan de slag te kunnen. Maar met de huidige verwachtingen van het herstel van de luchtvaart in de komende jaren zijn deze studenten toch weer nodig om alle vacatures in te kunnen vullen.

Ontwikkelen van vloot
KLMFA vindt het belangrijk om haar organisatie te verduurzamen om ook in de toekomst een hoogwaardig opleidingsinstituut te blijven. De KLMFA staat daarom positief tegenover het gebruik van elektrische lesvliegtuigen. Op dit moment zijn elektrische toestellen nog niet geschikt voor de lesvluchten van KLMFA omdat ze nog maar kort kunnen vliegen en slechts twee zitplaatsen hebben. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter snel en wanneer het technisch en economisch kan zal KLMFA deze stap graag zetten. Elektrische vliegtuigen zijn niet alleen duurzaam, maar zullen naar verwachting  ook van positieve invloed zijn op de effecten van geluidshinder in de nabije omgeving van de luchthaven. Ondertussen is al stevig geïnvesteerd in een stillere vloot. De afgelopen jaren zijn de Beechcraft Barons vervangen door veel stillere vliegtuigen van het type Diamond DA42. Ook de meest eenmotorige vliegtuigen uit de vloot van de vliegschool vallen in een stillere geluidscategorie dan de Beechcraft Barons en Beechcraft Bonanza’s uit het verleden.

Hinder beperken
KLM Flight Academy, Groningen Airport Eelde, Luchtverkeersleiding en alle andere luchtvaartpartijen doen er zoveel mogelijk aan om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. Zo wordt er gewisseld tussen circuitvliegen aan noord- en zuidzijde. Ook wordt vliegen over dorpskernen zo veel mogelijk vermeden, tenzij dit in het kader van vliegveiligheid niet mogelijk is.

De partijen houden zich aan de wetten en regels die zijn ontwikkeld door landelijke- en regionale overheden. Er wordt toezicht gehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport of alle partijen opereren binnen deze regelgeving.

Verbinding met de omgeving
Voor ons is een goede relatie met onze omwonenden prioriteit, want we willen én kunnen niet zonder draagvlak vanuit de nabije omgeving.

 • Heeft u een klacht, ervaart u overlast of wilt u een melding doen? Via de website van de Commissie Regionaal Overleg Groningen Airport Eelde kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een melding doen. Ga hiervoor naar: www.tmaeelde.nl
 • Wilt u als omwonenden op de hoogte blijven van wat er speelt? Schrijf u dan in voor de omwonendennieuwsbrief via www.groningenairport.nl/omwonenden
 • Voor overige vragen, suggesties of opmerkingen, kunt u een mail sturen naar omwonenden@gae.nl

Alle overige informatie over lopende projecten, specifieke oefeningen en andere zaken die relevant zijn voor onze omgeving, vindt u op onze website via: www.groningenairport.nl/omwonenden."

 
 
 
 
 
Disclaimer |  ©2024 Meldingenloket vliegverkeer GAE